Hayalinizdeki Online Yayınevine Hoş Geldiniz!

userNecmettin Erbakan University Press
 Giriş
AnasayfaKategorilerSepetİletişimYAYIN BAŞVURU

Yönetmelik

NEÜ PRESS

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, NEÜ Press’in amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, NEÜ Press’in amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğünü, 

b) Çalışma birimleri: Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan çalışma birimlerini,

c) Merkez: NEÜ Press’i, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

e) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitede bilimsel yayın faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

b) Bilimsel yayınlar koordinatörlüğü ile iş birliği içinde yayın faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları için altyapıyı oluşturmak, bu amaçla yayınevi, basım, projeler ve benzeri hizmetleri verebilecek birimleri kurmak.

c) Üniversite adına yayın ve iletişim araştırmaları, medya çalışmaları, tanıtım ve reklam çalışmalarını rektörlüğün ilgili birimleriyle koordineli bir şekilde yürütmek, desteklemek, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları, kurslar, seminerler, sempozyumlar, konferanslar düzenlemek ve sertifika eğitim kursları vermek, konuyla ilgili yayınlar yapmak, bu konuda araştırma yapan bilim insanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmak.

ç) Üniversitelerin iletişim, halkla ilişkiler, reklamcılık, sinema ve televizyon bölümlerindeki öğrencilerinin uygulamalı olarak eğitim almalarını sağlamak, yerel kültür ve sanat üzerine yapılacak çalışmaları yürütmek.

d) Bilimsel alanda akademik gelişmeye katkıda bulunmak, akademik yayın kalitesini artırmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve diğer kurumlarla (kamu veya özel) ortak yayın, araştırma, uygulama ve proje faaliyetleri geliştirmek, akademik kalitenin artırılmasında karşılaşılabilecek sorunlara çözüm yolları aramak. 

e) Üniversitenin çeşitli birimleri ile iş birliği içinde, akademik yayıncılık ile ilgili yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaları incelemek, yapılmakta olan yerel, ulusal, uluslararası araştırma ve projelerden haberdar olmak, yürütülen projeleri izlemek, desteklemek ve bu çerçevede iş birliği yapmak.

f) Merkez bünyesindeki yayınlardan elde edilen gelirin Üniversitenin bilimsel yayın kalitesinin artırılmasına yönelik etkinliklerde kullanılması için çalışmalar yapmak.

g) Kurum içi ve kurum dışı kamuoyu araştırmaları ve kamuoyunu bilinçlendirecek yayın faaliyetleri (bilimsel nitelikli rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar) yapmak.

ğ)Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çağdaş iletişim araştırmaları, medya çalışmaları, tanıtım ve reklam faaliyetleri yürütmek.

b) Geleneksel, yerel kültür ve sanat hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonları düzenlemek, destek vermek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütmek ve bu amaçla gerektiğinde hizmet içi eğitim programları, kurslar, ulusal veya uluslararası bilimsel seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenlemek, resim, fotoğraf, şiir, şarkı, kompozisyon, karikatür, senaryo, afiş ve benzeri faaliyetlerle ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödül vermek.

c) İletişim ve halkla ilişkiler öğrencilerinin uygulamalı olarak iletişim teknik ve stratejilerini kullanmalarını sağlamaya dönük eğitimler yapmak.

ç) Akademik yayıncılığın kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak.

d) Konya tarihi ve sanatı konusunda araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek.

e) Üniversitenin ve Konya’nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak, konuyla ilgili kısa filmler ve tanıtım filmleri hazırlamak.

f) İletişim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına katkı sağlamak.

g) Sivil toplum örgütleri ile iletişim bağlamında iş birlikleri oluşturmak ve yürütmek.

ğ) Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin kuruluş amacına, katkı sağlayacak diğer kurs, seminer, toplantı gibi etkinlikleri tertip etmek.

ı) Üniversite başta olmak üzere diğer kurumlara kurumsal iletişim ve medya konusunda danışmanlık hizmetleri sunmak.

i) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli atölye ve diğer tesisleri kurmak, Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut atölye ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak.

j) İletişim alanında yapılan eğitim faaliyetleri doğrultusunda Farabi ve Erasmus programına bağlı akademisyen, idari personel ve öğrenci değişimleri gerçekleştirmek ve bu doğrultuda Avrupa Transfer Sistemi (ECTS) etiketi almak amacıyla çalışmalar yapmak.

k) Merkezin çalışma alanı kapsamında Rektör tarafından belirlenen ya da Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek veya Merkezin amaçlarına uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür, kısa süreli ayrılmalarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Müdürlüğe vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevden alınması veya görev süresi dolmadan görevden ayrılması durumunda, yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b)Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Merkezin araştırma birimlerinde görev alacak akademik ve idari personelin görev tanımını belirlemek, ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörün oluruna sunmak.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 – (1) Çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi ile Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en az iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdür Yardımcısı, Müdür ile iş birliği içinde Merkezin etkinliklerini yürütür, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdür adına görev yapar.

(4) Müdürün görevinin sona ermesiyle müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, yedi kişiden oluşur. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Müdür ve Müdürün önereceği, Üniversitede görevli öğretim elemanları veya konusunda uzman kişiler arasından altı kişi Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik olması durumunda Müdürün oyu tarafında çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje, yayın tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve telif haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şekillerini tespit etmek.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Hizmet içi eğitim programları, kurslar, ulusal veya uluslararası bilimsel seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar ve benzeri toplantılar düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

e) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı burs temin etmek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda merkez birimleri oluşturmak ve merkeze bağlı olarak çalışacak merkez birimlerinin görev tanımlarını ve bunlardan sorumlu olacak elemanları belirlemek.

g) Merkezde yapılacak kurs ve benzeri eğitim faaliyetleri ile her türlü ürün ve hizmetlerin ücretini belirlemek.

ğ) Eğitim, öğretim ve uygulama amaçlı faaliyetlere katılanlara verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ve mekân ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gereken büro ve sair çalışma mekanları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Rektörce sağlanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 30/1/2017 tarihli ve 29964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bülten Kaydı

Bültenimize kaydolun avantajlardan yararlanın