Hayalinizdeki Online Yayınevine Hoş Geldiniz!

userNecmettin Erbakan University Press
 Giriş
AnasayfaKategorilerSepetİletişimYAYIN BAŞVURU

İstatistik ve Veri Analizi

Üniversitemizin Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü’ne bağlı İstatistik ve Veri Analizi Birimi resmî müracaat ile istatistiksel veri analizi, danışmanlık ve anket gibi çeşitli hizmetler sunar. 

Birime gelen başvuru içeriğine ve istenilen hizmet çeşidine göre alanında deneyimli ve uzman analistler tarafından veriler en iyi şekilde analiz edilir. Veri, modern iş dünyasının vazgeçilmez bir unsuru hâline gelmiştir. Doğru analiz edilip anlamlandırıldığında, veriler işletmelerin/çalışmaların kararlarını destekleyerek daha etkili ve stratejik adımlar atmalarını sağlar. İşte bu noktada, istatistik ve veri analizi hizmetleri devreye girer. Lisansüstü tezler için istatistiksel analiz danışmanlığı, akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar için istatistiksel analiz danışmanlığı, araştırma sorularının ve hipotezlerinin oluşturulması, güç analizi (power analizi) ile örnek genişliğinin belirlenmesi, etik kurul raporlarının oluşturulması, veri toplama, veri girişi, veri analizi hizmetleri ve bunlarla birlikte TÜBİTAK/BAP/AB projelerini planlama, analiz ve yorumlama aşamalarında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Yapılan işlemler ise anket, veri girişi, AMOS, geçerlilik güvenilirlik analizi, birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi, örneklem tahmini, ölçüm modelleri, örneklem seçimi, gösterge değişkenlerle yol (path) analizi, istatistik analizleri, yapısal eşitlik modellemesi, grafikler, model uyum değerleri, tablolama, model modifikasyonu, yorumlama, aracılık testleri, raporlama, çoklu grup analizleri ve G – Power (Güç Analizi)’dir.

Danışmanlık hizmeti süreci şu şekildedir:

1. Araştırmacı, öncelikle başvuru formunu doldurur. Başvuru için gerekli belgeleri [email protected] adresine gönderir. Uzmanımız gerekli gördüğü takdirde, iki taraf için uygun bir tarihte görüşme yapılır. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları en başından öngörüp ortadan kaldırmak amacıyla araştırmacının birimimize çalışmasının başlangıç aşamasında başvurması önerilmektedir.

2. Araştırmacı, uzman ile ilk görüşmesine varsa veri giriş formunun en güncel hâli ve örnek bir çalışma ile gelmelidir. Bu görüşmede araştırması hakkında bilgi verir ve araştırmanın başlangıç aşamasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgi alır.

3. Araştırmanın sonlanma aşamasına kadar veya istatistik danışmanlık hizmeti bitene kadar danışmanlık ve randevu süreci devam eder.

4. Danışmanlık hizmeti alan araştırmacıların bilgileri, gereksinim duyulduğunda kolay ulaşılabilmesi açısından birimimizde üçüncü şahıslarla paylaşılmamak üzere saklanacaktır.

İstatistik ve Veri Analizi Birimi’ndeki İstatistik Analizleri, Parametrik Yöntemler, Parametrik Olmayan Yöntemler ve Çok Değişkenli Yöntemler olmak üzere üç kısımdan oluşur. Bu yöntemler şunlardır:

Parametrik Yöntemler (Parametric Methods)

Tanıtıcı İstatistikler (Descriptive Statistics)

Frekans Analizi (Frequencies Tables)

Normal Dağılım Kontrol Testleri (Normality Tests)

Grup/Alt Grup Varyans Homojenlik Testleri (Tests for Homogeneity of Variance)

Tek örnek/İki örnek Z-testi (Z-Test)

Oran Testi (Proportion Test)

Tek örnek t-testi (t-Test)

Bağımsız İki Örnek t-Testi (Student t-Test)

Welch Testi (Welch Test)

Bağımlı İki Örnek t-Testi (Paired t-Test)

Tek-Yönlü Varyans Analizi (One-way ANOVA)

Faktöriyel Varyans Analizi (Two-Way ANOVA, Three-way ANOVA, etc.)

Çoklu Karşlaştırma Testleri (Multiple Comparison Tests/Post Hoc Tests) 

Tekrarlanan Ölçümlü Varyans Analizi (Repeated Measures ANOVA)

Kovaryans Analizi (ANCOVA)

Korelasyon Analizi (Correlation Analysis)

Regresyon Analizi (Regression Analysis)

Path Analizi (Path Analysis)

Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis; Intralass Correlaion)

Bland-Altman Testi (Bland-Altman Test)

Güç (Testin Gücü) Analizi (Power Analysis)

Örnek Genişliği Tahmini (Sample Size Calculator)

 

Parametrik Olmayan Yöntemler (Non-Parametric Methods)

İşaret Testi (Sign Test)

Mann-Whitney U testi (Mann-Whitney U test)

Wilcoxon Sıralı İşaret Testi (Wilcoxon Signed Rank Test)

Kruskal-Wallis Testi (Kruskal-Wallis Test)

Non-Parametrik Çoklu Karşlaştırma Testleri (Non-Parametric Multiple Comparison Tests) 

Mood Medyan Testi (Mood's Meian Test)

Friedman Testi (Friedman Test)

Cochran Q Testi (Cochran's Q Test)

McNemar Testi (McNemar Test)

Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis; Cronbach's Alpha/Cohen's Kappa)

Non-Parametrik İlişki Katsayıları (Spearman, Kendall Tau, Cramer's V Test)

Ki-kare Analizi (Chi-Square Analysis)

 

Çok Değişkenli Yöntemler (Multivariate Methods)

Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)

Kanonik Korelasyon Analizi (Canonical Correlation Analysis)

Çok Değişkenli Regresyon Analizi (Multiple Resgression Analysis)

Lojistik Regresyon Analizi (Logistic Regression Analysis)

Probit Analizi (Probit Analysis)

Temel Bileşenler Analizi (Principal Components Analysis)

Faktör Analizi (Factor analysis)

Diskriminant Analizi (Discriminant Analysis)

Kümeleme Analizi (Cluster analysis)

Uyum Analizi (Correspondence Analysis)

Yaşam Sürdürme Analizi (Survival Analysis)

Cox Regresyon Analizi (Cox Regression Analysis)

Çok Boyutlu Ölçekleme (Multidimensional Scaling, MDS)

ROC Eğrisi Analizi

İş dünyasında ve akademik çalışmalarda, doğru ve mantıklı kararlar almak için veri analizi önemli bir adımdır. Verilerinizi etkili bir şekilde incelemek ve değerlendirmek, işletmeniz veya projeniz için stratejik kararlar almanıza yardımcı olur. Bu noktada, nitel ve nicel veri analizi hizmetleri devreye girer.

Nitel veri analizi, sözel ve kalitatif verileri anlamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu tür veriler; görüşmeler, odak grupları, gözlem, katılımcı gözlem ve içerik analizi gibi kaynaklardan elde edilir. Nitel alanda çalışmaların analizi için bu alanda en yaygın şekilde kullanılan Maxqda programı ile analizler yapılır. Nitel veri analizi, bu verileri anlamak, desenleri ve temaları tanımlamak, içgörüler elde etmek ve anlamlı sonuçlar çıkarmak için kullanılır. Bu yöntem, genellikle davranışsal ve sosyal bilimlerde kullanılır ve derinlemesine içgörüler sağlar. 

Nicel veri analizi, sayısal ve nicel verilerin analiz edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu tür veriler; anketler, ölçümler, sayısal kayıtlar, korelasyon, regresyon analizi ve hipotez testleri gibi kaynaklardan elde edilir. Nicel alanda çalışmaların analizleri için veri analizinin en önemli noktası olan SPSS programı ve Amos programı kullanılmaktadır. Amos ile yapılan yapısal eşitlik modeli analizleriyle diğer analizlere geçilmektedir. Nicel veri analizi, bu verileri istatistiksel yöntemlerle analiz ederek desenler, ilişkiler ve eğilimler hakkında bilgi sağlar. 

İstatistik ve Veri Analizi birimi olarak uzman kadromuz verileri en iyi şekilde analiz ederek üniversitemiz bünyesinde bilimsel çalışmalar yapan araştırmacıların bilimsel faaliyetlerinin sayısını, doğruluğunu, hızını ve kalitesini artırmayı amaçlar. Müşteri gizliliğini ve verilerin güvenliğini ön planda tutarak özelleştirilmiş çözümler üretir. Bu hizmetlere ek istek, görüş ve önerilerinize açığız.

İstatistik ve Veri Analizi için tıklayınız.

Bülten Kaydı

Bültenimize kaydolun avantajlardan yararlanın